Kontakt

Sídlo firmy:


MEBAPO


Slovenská 30/A


080 01 Prešov
tel./fax: 00421 51/7722110


mobil: 0903 905 534


           0948 903 534


meba@mebapo.sk


 


 

Projekty EÚ

 

 

04.01.2018

 

Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku

 

 Spoločnosť MEBAPO s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“.

Zmluva o poskytnutí NFP s Poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré zastupujú Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra, je účinná od 04.01.2018.

 

Zmluva o poskytnutí NFP s Poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré zastupujú Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra, je účinná od 04.01.2018.

 

Informácie o projekte

 

-------------------------------


14.3.2017

 

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. predlžuje lehotu na predkladanie ponúk vo Verejnom obstarávaní č. 2395 - WYT (zverejnené vo Vestníku Verejného obstarávania č. 41/2017 dňa 27.02.2017). Lehota na predkladanie ponúk je do 31.3.2017.

 

-------------------------------


02.03.2017

 

Vyhlásenie verejného obstarávania - Marketingové aktivity

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. vyhlásila dňa 01.03.2017 zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazka bola zverejnená na www.ezakazky.sk pod ID: 69210894 a na stránke CKO www.partnerskadohoda.gov.sk.

 

Na stiahnutie – Výzva na predloženie ponuky

 

-------------------------------

 

27.02.2017

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku VO

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie postupom podlimitnej zákazky podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejné obstarávanie bolo zverejnené pod číslom 2395 - WYT vo Vestníku Verejného obstarávania č. 41/2017 dňa 27.02.2017.

 

Na stiahnutie – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 

-------------------------------

 

24.02.2017

 

Vyhlásenie verejného obstarávania - Nákup technológií a vybavenia

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. vyhlásila dňa 24.02.2017 verejné obstarávanie postupom podlimitnej zákazky podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Na stiahnutie – Súťažné podklady

 

-------------------------------

 

14.02.2017

 

Vyhodnotenie prieskumov trhu - Nákup technológií a vybavenia a Marketingové aktivity

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. vykonala prieskum trhu na predmet zákazky „Marketingové aktivity“ k projektu s názvom „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“. Termín na predloženie cenových ponúk bol stanovený na 03.02.2017.

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. vykonala prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup technológií a vybavenia“ k projektu s názvom „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“. Termín na predloženie cenových ponúk bol stanovený na 30.01.2017.

 

Na stiahnutie – Vyhodnotenie prieskumov trhu

 

-------------------------------

 

30.01.2017

 

Prieskum trhu – Marketingové aktivity

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na predmet zákazky „Marketingové aktivity“ k projektu s názvom „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“. Prieskum trhu vykonáva naša spoločnosť za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cez Operačný program Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.

 

Predmetom zákazky sú aktivity súvisiace s marketingom a sú zahrnuté do 1 logického celku. Popis každej položky je uvedený v tabuľke „Špecifikácia marketing – prieskum trhu MEBAPO“. Prosíme o ocenenie každej položky v excelovskej tabuľke „Cenová ponuka“. Uvádzajte ceny v EUR bez DPH, DPH a ceny v EUR s DPH. V rámci logického celku musia byť ocenené všetky položky.

 

Vašu cenovú ponuku vo forme vyplnenej tabuľky „Cenová ponuka“ , prosím, zašlite na adresu spoločnosti MEBAPO s.r.o., do 03.02.2017 do 15:00 hod. Akceptované budú len cenové ponuky vyhotovené písomne a doručené na adresu spoločnosti osobne, poštou (MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na meba@mebapo.sk.

 

Keďže prieskum trhu vykonávame pre potreby zistenia ceny, nebude s víťazom prieskumu podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva. O výsledkoch prieskumu trhu nebudú oslovené spoločnosti informované. Naša spoločnosť bude na predmet zákazky vykonávať verejné obstarávanie.

 

Na stiahnutie - Špecifikácia marketing – prieskum trhu MEBAPO

Na stiahnutie - Cenová ponuka - tabuľka

 

-------------------------------

 

25.01.2017

 

Prieskum trhu - Nákup technológií a vybavenia

 

Spoločnosť MEBAPO s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky „Nákup technológií a vybavenia“ k projektu s názvom „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“. Prieskum trhu vykonáva naša spoločnosť za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cez Operačný program Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.

 

Predmet zákazky je rozdelený do 2 logických celkov, ktoré je potrebné oceniť každý samostatne, viď „Technické špecifikácie – prieskum trhu MEBAPO“. Prosíme o ocenenie každej položky v excelovskej tabuľke „Cenová ponuka“. Uvádzajte ceny v EUR bez DPH, DPH a ceny v EUR s DPH. Môžete oceniť všetky logické celky, alebo len vybratý logický celok podľa Vášho uváženia, avšak v rámci logického celku musia byť ocenené všetky položky.

 

Vašu cenovú ponuku vo forme vyplnenej tabuľky „Cenová ponuka“ , prosím, zašlite na adresu spoločnosti MEBAPO s.r.o., do 30.01.2017 do 15:00 hod. Akceptované budú len cenové ponuky vyhotovené písomne a doručené na adresu spoločnosti osobne, poštou (MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na meba@mebapo.sk.

 

Keďže prieskum trhu vykonávame pre potreby zistenia ceny, nebude s víťazom prieskumu podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva. O výsledkoch prieskumu trhu nebudú oslovené spoločnosti informované. Naša spoločnosť bude na predmet zákazky vykonávať verejné obstarávanie.

 

Na stiahnutie - Technické špecifikácie – prieskum trhu MEBAPO

Na stiahnutie - Cenová ponuka - tabuľka